Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 18 - Tháng 6 -1956