Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 16 - Tháng 4 -1956