Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 13 - Tháng 11 -1956