Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 12 - Tháng 12 -1955