Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 11 - Tháng 11 -1955