Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 10 - Tháng 9&10 -1954