Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 1 - Tháng 6-1954