Tập san: Những người bạn cố đô Huế (BAVH) Association des Amis du Vieux Hué - tập 1&2 - 1943