Subject
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Tài liệu khác (Others)


  • Authors: - (1967)

  • Phần A. Kế hoạch quân sự và sự lèo lái ngoại giao của Mỹ, tháng 1-tháng7-1954; Phần B. Vai trò và nhiệm vụ của Quốc gia Việt Nam; Phần C. Quan điểm của Việt Minh và chiến lược Trung - Xô; Phần D. Mục đích của Hiệp định Geneva

  • Tài liệu khác (Others)


  • Authors: - (1967)

  • Phần A. Chính sách của Mỹ 1940-1950; Phần B. Đặc điểm và sức mạnh của Việt Minh; Phần C. Hồ Chí Minh: Tito của Châu Á?