Author
Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Book chapter


  • Authors: SarDesai, D. R. (1998)

  • Đây là một phần trong chương 10 của cuốn sách "Vietnam: Past and Present" của tác giả D. R. SarDesai. Trong phần này, tác giả tập trung vào quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

  • Article


  • Authors: Keith, Charles (2019)

  • Những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Mỹ trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh. Mặc dù số lượng còn ít ỏi, nhưng họ thuộc mọi giai tầng khác nhau, từ những khách du lịch giàu có đang phiêu lưu vòng quanh thế giới đến những lao động nghèo bị đẩy sang Hoa Kỳ do sự bất ổn của nền kinh tế thế giới. Việc khảo cứu những trải nghiệm của họ tại Hoa Kỳ giúp chúng ta có thể hiểu hơn về nước Mỹ trong văn hóa và ý thức người Việt vào cuối thời Pháp thông qua cách tiếp cận lấy Việt Nam làm trung tâm hơn trong việc khái niệm hóa những cuộc gặp gỡ Việt - Mỹ đầu tiên. Nói cách khác, lịch sử quan hệ Việt - Mỹ không chỉ là cuộc chiến tranh sắp đến sau đó.