434617  ABSTRACTS VIEWS

  140665  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Lửa Thiêng

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 4] / 4
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Ngọc Ninh (1973-1974)

  • Là kết quả của sự khảo sát ngữ lí áp dụng vào Việt ngữ để làm sáng cái hệ thống các liên hệ giữa các đơn vị cấu thành của ngôn ngữ Việt Nam. Quyển I (1973) trình bày những nguyên lí và quan niệm căn bản của ngữ lí học cơ cấu; đồng thời, cũng hướng dẫn vào sự phân tích giảng giải cú pháp Việt Nam ở một trình độ sơ lược, để khải đạo. Quyển II (1974) nêu vấn đề phương pháp học để đi tới một lí thuyết tổng quát về ngữ trị của các từ, và một lí thuyết chung về dạng vị. Các dạng vị chính của Việt ngữ được lập ra, miêu tả và xếp loại. Đây là một sự đóng góp quan trọng về ngữ lí hoc đại cương. Từ Quyển III (1974) trở đi là phần khảo sát hệ thống về các loại từ của Việt ngữ. Từ A (d...

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Sâm (1973)

  • Trình bày bộ mặt văn học miền đất từ Thuận Hóa đến Hà Tiên thời gian từ khi Nguyễn Hoàng rời đát Bắc (1598) đến lúc Nguyễn Anh lên ngôi (1802)